» सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकारी कक्षा

( कलम ४(१)(b)(i) नमुना 'क' )

पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकारी कक्षा


अ. क्र. अधिकार पद आर्थिक अधिकार संबंधित कायदा/नियम/आदेश/राजपत्र शेरा(असल्यास)


अ. क्र. अधिकार पद प्रशासनिक अधिकार संबंधित कायदा/नियम/आदेश/राजपत्र शेरा(असल्यास)


अ. क्र. अधिकार पद फौजदारी अधिकार संबंधित कायदा/नियम/आदेश/राजपत्र शेरा(असल्यास)


निरंक
अ. क्र. अधिकार पद अर्धन्यायिक अधिकार संबंधित कायदा/नियम/आदेश/राजपत्र शेरा(असल्यास)


निरंक
अ. क्र. अधिकार पद न्यायिक अधिकार संबंधित कायदा/नियम/आदेश/राजपत्र शेरा(असल्यास)


निरंक