» सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचारी यांची कर्तव्ये

( कलम ४(१)(b)(ii) नमुना 'ख')

पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचारी यांची कर्तव्ये


अ. क्र. अधिकार पद आर्थिक कर्तव्ये संबंधित कायदा/नियम/आदेश/राजपत्र शेरा(असल्यास)


अ. क्र. अधिकार पद प्रशासनिक कर्तव्ये संबंधित कायदा/नियम/आदेश/राजपत्र शेरा(असल्यास)


अ. क्र. अधिकार पद फौजदारी कर्तव्ये संबंधित कायदा/नियम/आदेश/राजपत्र शेरा(असल्यास)


निरंक
अ. क्र. अधिकार पद अर्धन्यायिक कर्तव्ये संबंधित कायदा/नियम/आदेश/राजपत्र शेरा(असल्यास)


निरंक
अ. क्र. अधिकार पद न्यायिक कर्तव्ये संबंधित कायदा/नियम/आदेश/राजपत्र शेरा(असल्यास)


निरंक