» भरीव प्रमाणात शासकिस अर्थ साहाय्य मिळत असलेल्या सार्वजनिक प्राधिकरणाची यादी
(कलम २(h)(i)(ii) नुसार)
अ. क्र. सार्वजनिक प्राधिकरणाची अर्थ साहाय्यानुरूप विभागणी  सार्वजनिक प्राधिकरणांचे नाव ठिकाण/ संपूर्ण पत्ता 
१. संपूर्ण मालकीचे, पूर्णतः ताब्यातील अथवा भरीव प्रमाणात अर्थ साहाय्य केलेले प्राधिकरण निरंक  निरंक 
२.  भरीव प्रमाणात अर्थ साहाय्य केलेली अशासकीय स्वयंसेवी संस्था निरंक  निरंक