» सार्वजनिक प्राधिकरणातील अनुदान वाटपाची पद्धत

( कलम ४(१)(b)(xii) नमुना 'क')


पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अनुदान वाटपाची पद्धतनिरंक