» Home » Bulletin Board » Official
शासन निर्णय : पो. बि. सं. यांच्या आस्थापनेवरील अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या सेवा व सेवा वर्ग करण्याकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देणेबाबत . . . - 06-Apr-2022

शासन निर्णय : पो. बि. सं. यांच्या आस्थापनेवरील अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या सेवा व सेवा वर्ग करण्याकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देणेबाबत . . .


Click Here To Download File