» Home » Bulletin Board » Official
परिपत्रक: न्यायनिर्णयानुसार वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झाल्याचे दिनांकास १२/२४ आश्वासित प्रगती लाभ व सातव्या वेतन आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या अनुज्ञेयतेबाबत. . . - 01-Apr-2022

परिपत्रक: न्यायनिर्णयानुसार वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झाल्याचे दिनांकास १२/२४ आश्वासित प्रगती लाभ व सातव्या वेतन आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या अनुज्ञेयतेबाबत. . .


Click Here To Download File