» Home » Bulletin Board » Official
नवनियुक्त सहा. पो. उप निरी. बि. सं. (रे. यां.) प्रशिक्षणार्थी यांचे मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याने सेवेत सामावून घेणेची नोंद सेवापटात घेणेबाबत. - 23-Mar-2020

नवनियुक्त सहा. पो. उप निरी. बि. सं. (रे. यां.) प्रशिक्षणार्थी यांचे मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याने सेवेत सामावून घेणेची नोंद सेवापटात घेणेबाबत.


Click Here To Download File