» संशोधन व विकास विभाग

कलम चार (१)(बी)(i)

अ.क्र. तपशील संख्या
पोलीस उप-अधीक्षक बि. सं. (अभि.) ०१
पोलीस निरीक्षक बि. सं. (अभि.) ०२
३  पोलीस उप-निरीक्षक बि. सं. (अभि.) ०५
पोलीस उप-निरीक्षक बि. सं. (विज.) ०१
सहा.पोलीस उप-निरीक्षक बि. सं. (रेडिओ यांत्रिकी ) १३ 
सहा.पोलीस उप-निरीक्षक बि. सं. ( आरेखक ) ०२
७     सहा.पोलीस उप-निरीक्षक बि. सं. ( भांडारपाल )      ०२
पोलीस हवालदार (विज.) ०९
पोलीस हवालदार ( स्तंभ कारागिर ) ०३   
१० पोलीस हवालदार ( सुतारमार ) ०२
११ पोलीस हवालदार ( जोडारी ) ०३   
१२ पोलीस शिपाई (कर्मशाळा मदतनिस ) ०१

संशोधन व विकास विभागाकडील कर्तव्ये /कामे