» पोलिस बिनतारी प्रशिक्षण केंद्र, पुणे

कलम चार (१)(बी)(i)              पोलिस बिनतारी प्रशिक्षण केंद्र, पुणे येथे बिनतारी विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी याना पोलीस बिनतारी विभागाच्या कमकाजाविषयी प्रशिक्षण देण्यात येते.पोलीस बिनतारी प्रशिक्षण केंद्र, येथे  नेमणूकीस असलेल्या अधिकारी कर्मचारी वृंद खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र. तपशील संख्या
पोलीस उप-अधीक्षक बि. सं. (अभि.) ०१
पोलीस निरीक्षक बि. सं. (अभि.) ०१
पोलीस निरीक्षक बि. सं. (वाह.) ०१
पोलीस उप-निरीक्षक बि. सं. (अभि.) ०३
पोलीस उप-निरीक्षक बि. सं. (वाह.) ०२
सहा.पोलीस उप-निरीक्षक बि. सं. (रेडिओ यांत्रिकी ) ०३
सहा.पोलीस उप-निरीक्षक बि. सं. (प्रमुख यंत्रचालक) ०२
पोलीस हवालदार (विजतत्री) ०१
पोलीस शिपाई (कर्मशाळा मदतनिस ) ०२

प्रशिक्षण केंद्राची कामे

प्रशिक्षण केंद्रामध्ये चालणारे विविध कोर्सेस