» कार्यालय पातळीवर ठरवलेले मासिक/ त्रैमासिक /अर्ध वार्षिक अथवा वार्षिक उद्दिष्ट्ये
कलम ४(१)(b)(IV)

पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरणात होणार्‍या कामकाजा संबंधी सर्वसामान्यपणे ठरविलेली भौतिक व आर्थिक उद्दिष्ट्ये

कार्यालय पातळीवर ठरवलेले मासिक/ त्रैमासिक /अर्ध वार्षिक अथवा वार्षिक उद्दिष्ट्ये


अ.क्र.
अधिकार पद
काम
भौतिक उद्दिष्ट्ये (एकातांत)
आर्थिक उद्दिष्ट्ये (रूपये)
कालावधी (असल्यास)
शेरा


निरंक