» अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकार कक्षा
पोलीस/मंत्रालयीन अधिकारी व कर्मचारी :
अधिकारी/कर्मचार्‍यांचे पद :
अधिकार/कर्तव्य :


आर्थिक अधिकार सबंधित कायदा / नियम / आदेश / राजपत्र
1.  वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका १९७८ नुसार विभाग प्रमुख यांनी प्रत्यार्पित केलेले अधिकार
1.  क्र. प्रली/लेखाशाखा/वित्तीय नियम/०८/४९४७ दि.१८/९/०८,शासन ग्रविशानिक्र एपीओ ३१०९/४२१/प्रक्र/१९०पोल ३,दिनाक१५/०५/०९

संबधीत पोलीस अधिकारी व कर्मचारीचे नाव: निरंक