» आर्थिक वर्षाकरीताचे अंदाजपत्रक
कलम ४(१)(b)(XI)

पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयाचे मंजुर झालेल्या आणि खर्च झालेल्या रकमेचा तपशील

  • अंदाजपत्रकाची प्रत प्रसिद्ध करावी (रुपयांमध्ये)
  • मंजूर रकमे पैकी वाटून झालेल्या रकमेचा तपशील प्रसिद्ध करावा (रुपयांमध्ये)


(Click on the following link for more details)

»
»
»