» सार्वजनिक प्राधिकरणात इलेक्ट्राँनिक स्वरुपात उपलब्ध असलेली माहिती
कलम ४(१)(b)(XIV)

पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालय सार्वजनिक प्राधिकरणात इलेक्ट्राँनिक स्वरुपात उपलब्ध असलेली माहितीअ.क्र. द्स्तऐवज/धारिणी/नोंदवहीचा प्रकार विषय कोणत्या प्रकारच्या इलेक्ट्राँनिक स्वरुपात माहिती साठविलेली आहे? ही माहिती ताब्यात असलेल्या व्यक्तीचे नावनिरंक