» कार्यक्रमाचे/योजनेचे नाव
कलम ४(१)(b)(XII)

पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अनुदान वाटप कार्यक्रमातील लाभार्थीचा तपशील

कार्यक्रमाचे/योजनेचे नाव


वर्ष :१ एप्रिल ते ३१ मार्च

अ.क्र. लाभ धारकाचे संपूर्ण नाव व पत्ता दिलेल्या अनुदानाची/ सवलतीची रक्कम
 

निरंक


निरंक


सूचना :- प्रत्येक कार्यक्रमासाठी आणि योजने साठी वर्षागणिक स्वतंत्र यादी प्रसिद्ध करावी