» परवाना/परवानगी/सवलत
कलम ४(१)(b)(XII)

पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालय प्राधिकरणातून कोणतीही सवलत,परवाना अथवा अधिकार पत्र मिळालेल्या लाभार्थीचा तपशीलपरवाना/परवानगी/सवलत यांचा प्रकार :

परवाना देणारी अधिकारी व्यक्ती :अ.क्र. परवाना धारकाचे नाव परवाना क्रमाक परवाना दिल्याची तारीख किती काळासाठी वैध सर्वसामान्य अटी परवान्याचा तपशीलनिरंक