» सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयातील अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची यादी
कलम ४(१)(b)(IX)
पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य,
पुणे कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयातील अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची यादी.


कर्मचार्‍यांचा प्रकार:

अ.क्र. अधिकार पद अधिकार्‍यांचे/कर्मचार्‍यांचे नांव नोकरीवर रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्कासाठी दुरध्वनी/मोबाईल क्रमांक
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, बि. सं., महाराष्ट्र राज्य, पुणे  श्री. सुनील रामानंद      
पोलीस आधिक्षक, बि. सं., मुख्यालय, पुणे   श्रीमती स्मार्तना पाटील     
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्री. सीताराम लक्ष्मण जाधव      
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्री चंद्रकांत अंबाजी ढाकणे     9545587797 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्रीमती रश्मी युवराज सावंत  12-08-2015  9270352540 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्री जयंत राजाराम कोळवते   06-06-2013  9420692592 
पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (वाह)  श्री. मिलिंद महादेव पंचमुख   18-05-1982  9765078872 
पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री मिलिंद यशवंत बुचके   21-10-1988  9284440671 
पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (वाह)  श्री शंकर बाबुराव भालेकर      
10  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री बाळासाहेब मारुती डफळ     8329968510 
11  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री शशिकांत सुर्याजी पिसाळ   17-08-1990  9923102384 
12  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री सुरेश वामन चितळे   13-06-1990  9823449995 
13  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री व्यंकटेश सिद्राम पालाकुर्ती     9823198851 
14  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री नितीन विष्णु वैद्य   14-06-1985  7058229625 
15  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री रवींद्र जगन्नाथ शिंदे      
16  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(भांडार)   श्री तुळशीराम काशीराम साटोटे      
17  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री. विजय गोविंद जाधव     
18  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री. संजय गुलाबराव देशमुख   01-05-1988  9823094911 
19  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री जितेंद्र बाबुराव भोसले      
20  सहापोउपनि (रेडिओ यांत्रिकी)  श्री. शिळीमकर सतीश दादासाहेब  13-06-1990  9923107382 
21  सहापोउपनि (रेडिओ यांत्रिकी)  श्री. देव मिलिंद विनायक   27-12-1993  9226942203 
22  सहापोउपनि (रेडिओ यांत्रिकी)  श्री भोईटे नितिन गणपत  01-06-1994  9823364148 
23  सहापोउपनि (रेडिओ यांत्रिकी)  श्री कुंभार विजयकुमार संभाजी  17-10-1995  9923692565 
24  सहापोउपनि (रेडिओ यांत्रिकी)  श्री. महिंद्रकर अजय चंद्रकांत  11-01-1994   
25  सहापोउपनि (रेडिओ यांत्रिकी)  श्री. अतुल शंकरराव पोतदार      
|<< << 1 2 3 4 5 >> >>|             1 to 25 of 106