» जागेचा तपशील

मुद्द क्र.१२ :- अपर पोलीस महासंचालक व संचलक पोलीस बि. सं. म. राज्य, पुणे यांचे अखत्यारीत असणार्‍या कार्यालयांच्या जागा व तसेच वसतिगृह, सांस्कृतिक हाँल इ. कारणांसाठी असणार्‍या जागांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र. सर्वे क्रमांक क्षेत्रफळ
८५/१अ/१ २.०१.५१
८५/१ब/१ ८.४५.७१
८५/०२ ०.४०.००
८६/१/१ ३.६४.२१
१०५/१/अ १.७२.००
१०५/२/अ ०.३८.००
१०५/३अ/१ ०.५१.००
१०५/३अ/१ ०.५४.००
१०६/०१ २.५२.००
१० १०६/२ ०.५२.००
११ १०६/३अ १.३३.००
१२ १०६/३ब ०.५७.००
१३ १०७/१अ २.९०.००
१४ १०७/२ ०.८१.००
१५ १०७/३अ १.१९..००
१६ १०७/३ब १.४१.००
यशदा इमारत
८५१/अ/१/२ ०.७५.४८
८५/१ब/७ ०.४६.००
१०७/१क ०.२०.००

अ.क्र. सर्वे क्रमांक क्षेत्रफळ
पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीण
८५/१ब/३ ०.३९.३८
 
मॉडर्न हायस्कूल
८५/१ब ०.६३.००
८५/१ब/२ ०.११.००
८६/१ ०.३७.००
 
राजभवन/सा.बा.
८५/१ब/५ ०.११.४०
 
पुणे महानगरपालिका
८५/१ब/४ ०.४८.९२
२१७०/१ब ०.४०.००
 
पोलीस संशोधन केंद्र
८६/१/१ २.७६.७९
८६/२/२ १.३४.००
सरकार
८५/१ब/६ ०.०९.२९