» संपर्क
     
  अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,
पोलीस बिनतारी संदेश म.रा. पुणे, मुख्यालय,

डॉ.भाभा रोड चव्हाणनगर,
पुणे - ४११००८

वेळ : सकाळी १०.०० ते १७.४५ वाजे पर्यंत

दूरध्वनी क्रमांक ०२०२५६२५०५


Click Here For List Of Mahpolwireless Mail Addresses
 
     
 
अ. क्र.
पद
टेलीफोन नं.
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पो. बि. सं., म. रा. पुणे ०२०-२५६५६९०८
विशेष पोलीस महानिरीक्षक बि.सं. म.रा. पुणे ०२०  २५६५८४२२  
पोलीस अधीक्षक, बि. सं., मुख्यालय,  म. रा., पुणे ०२०  २५६५२६२३  
पोलीस उपआयुक्त  बि. सं. म. रा., मुंबई  ०२२  २२०४३३१२  
पोलीस अधीक्षक, बि. सं., पश्चिम परिमंडळ, पुणे ०२०  २५६५०८१७  
पोलीस अधीक्षक, बि. सं., पुर्व  विभाग, नागपूर  ०७१२  २५८३३६३  
पोलीस उपअधीक्षक, बि. सं., मुख्यालय,  म. रा., पुणे ०२०  २५६५८०३६  
पोलीस उपअधीक्षक, बि. सं.,  प्रशिक्षण केंद्र, पुणे ०२०  २५६५३३५८  
पोलीस उपअधीक्षक, बि. सं., संशोधन व विकास, पुणे ०२०  २५६५०३३८  
१० पोलीस उपअधीक्षक, बि. सं., व्ही-सॅट, पुणे ०२०  ०५६७१२९८  
११ पोलीस उपअधीक्षक, बि. सं., कोकण परीक्षेत्र , नवी मुंबई  ०२२  २७५७८५२२  
१२ पोलीस उपअधीक्षक, बि. सं., नाशिक परीक्षेत्र, नाशिक   ०२५३  २५७२६३२  
१३ पोलीस उपअधीक्षक, बि. सं., कोल्हापूर परीक्षेत्र, कोल्हापूर ०२३१  २६५७७९३  
१४ पोलीस उपअधीक्षक, बि. सं., औरंगाबाद परीक्षेत्र, औरंगाबाद  ०२४०  २३३१७७६  
१५ पोलीस उपअधीक्षक, बि. सं., अमरावती परीक्षेत्र, अमरावती  ०७२१  २६६२३९९  
१६ पोलीस उपअधीक्षक, बि. सं., नागपूर परीक्षेत्र, नागपूर ०७१२  २५८००५६  
१७ सहाय्यक पोलीस आयुक्त बि. सं. , पुणे शहर ०२०  २५५३५२९४/२६२०८४७६  
१८ सहाय्यक पोलीस आयुक्त बि. सं. , ठाणे शहर  ०२२  २५३४३१२९  
१९ सहाय्यक पोलीस आयुक्त बि. सं. , नागपूर शहर  ०७१२  २५६६६३०  
२० सहाय्यक पोलीस आयुक्त बि. सं. , प्रशासन, मुंबई    ०२२  २२८३१५६५  
२१ सहाय्यक पोलीस आयुक्त बि. सं. , भायखळा, मुंबई  ०२२  २३०८८०३८  
२२ सहाय्यक पोलीस आयुक्त बि. सं. , सांताक्रुझ, मुंबई   ०२२  २६६०४२७१  
२३ सहाय्यक पोलीस आयुक्त बि. सं. , वाहतुक, मलबार हिल, मुंबई ०२२  २३६९६७४५