नमुना "क" चालू वर्षासाठी सन २०१०-११

सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षाकरीताचे अंदाजपत्रक


अ.क्र
उपलेखा शिर्षाचे नाव
सन २०१० -२०११ साठी प्रस्तावित अनुदान
सन २०१० -२०११ साठी मंजूर अनुदान
माहे डिसेंबर -१० पर्यंत एकुण खर्च अनुदान
माहे डिसेंबर -१० अखेर शिल्लक अनुदान
वेतन ८,३२,५५,००० ६,५४,४३,००० ६,४१,७०,९४८ १२,७२,०५२
मजुरी २,००,००० २,४८,००० १,९४,२१० १,३३,७९०
ओव्हर टाईम भत्ता २,४८,००० २,४१,१४६ ६,३५४
बक्षिसे २,००,००० ९९,००० ६२,४२५ ३६,५७५
दुरध्वनी, वीज, पाणी, शुल्क ४६,००,००० ३४,७७,००० २४,४३,६९४ १०,३३,३०६
प्रवासखर्च ६,००,००० ४,६०,००० ३,९२,५०६ ६७,४९४
कार्यालयीन खर्च ५,७८,५१,७१३ ९१,५८,८०० ४८,४८,५९२ ४३,१०,२०८
भाडेपट्टी व कर ४८,५०,००० ४४,४६,००० २५,३९,०२५ १९,०६९७५
संगणकावरील खर्च २४,३०,००० ११,००० ५,१०२ ५,८९८
१० साप्ताहिक सुटी मोबदला १००००० ५०००० २४,९९१ २५,००९
११ इतर प्रशासकीय खर्च १५००० ७००० ३,६७७ ३,३२३
१२ पेट्रोल,तेल,वंगने ३००००० ५०००० २४,९८० २५०२०
१३ जाहिरात व प्रसिध्दी ७,००,००० १,००,००० ९९,८६४ १३६
१४ गौण बांधकामे १०,००,००० ३,१३,००० १,२२,८०२ १,९०,१९८
१५ व्यावसायिक विशेष सेवा ६५०००० १,५०,००० १,०१,४७७ ४८,५२३
१६ इतर खर्च ५,००,००० २,५१,००० १,७५,४१० ७५,५९०
१७ मोटार वाहने १०,७०,००० १,०१,००० ६१,०७१ ३९,९२९
१८ यंत्र व साधन सामुग्री ८,६०,४६,८४९ ४,६०,४६,००० १,५०,६२,७०२ ३,०९,८२,२९८
१९ एकुण २४,४३,६८,५६२ १३,०६,०७,८०० ९,०५,७४,६२२ ४,००,३३,१७८