नमुना "क" चालू वर्षासाठी सन २०१२-१३

सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षाकरीताचे अंदाजपत्रक


अ.क्र
उपलेखा शिर्षाचे नाव
सन २०१२ -२०१३ साठी प्रस्तावित अनुदान
सन २०१२ -२०१३ साठी मंजूर अनुदान
माहे ०६-१२ पर्यंत एकुण खर्च अनुदान
 शिल्लक अनुदान
वेतन ७,२५,०३,००० ७२,५०,००० ३,१२,७९,२७० ४,१२,२३,७३०
मजुरी २,३८,००० ३२,२०४ ८०,७९६ १,५७,२०४
ओव्हर टाईम भत्ता
बक्षिसे २९,००० २९,०००
दुरध्वनी, वीज, पाणी, शुल्क २९,१०,००० २,९१,००० ३०,४२,४७८ -१,३२,४७८
प्रवासखर्च ४,००,००० ४०,४०३ १,९९,५९७ २,००,४०३
कार्यालयीन खर्च ३,९९,१२,००० ३८,६५,४०३ २,५२,९६,५९७ १,४६,१५,४०३
भाडेपट्टी व कर ५०,८०,००० ८,४१,६८४ ११,९०,३१६ ३८,७९,६८४
संगणकावरील खर्च
१० साप्ताहिक सुटी मोबदला २९,००० ३,०२३ ९,२७७ १९,७२३
११ इतर प्रशासकीय खर्च
१२ पेट्रोल,तेल,वंगने ४८,००० २,८८३ १७,११७ ३०,८८३
१३ जाहिरात व प्रसिध्दी ७९,००० १६० ७८,८४० १६०
१४ गौण बांधकामे ५,९१,००० २,४२,००० ५,९१,०००
१५ व्यावसायिक विशेष सेवा ३,११,००० १,१७,६०० १०,४०० ३,००,६००
१६ इतर खर्च २,२०,००० ८८,००० २,२०,०००
१७ मोटार वाहने ५२,००० ४५३ ५१,५४७ ४५३
१८ यंत्र व साधन सामुग्री
१९ कापड तंबू भांडार