Loading Loading, please wait...
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,
पोलीस बिनतारी संदेश,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
   
» Bulletin Board
 
Bulletin Type :

Sr. No. Title Date
1 सर्वसाधारण बदल्या 2018 साठी अर्ज सादर करणेबाबत 27-Feb-2018
2 पोलीस बिनतारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत... 31-Jan-2018
3 पोलीस बिनतारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत... 31-Jan-2018
4 आश्वासित प्रगती योजनेची माहिती सादर करणेबाबत. 18-Jan-2018
5 सार्वत्रिक बदल्या २०१८ करीता माहिती पाठविणेबाबत... (पो.नि.बि.सं., पो.उप-नि.बि.सं.) 16-Jan-2018
6 पुनर्विलोकन बाबत (अधिकारी आणि कर्मचारी बि.सं.) 12-Jan-2018
7 STATUS REPORT 2018 01-Jan-2018
8 पुनर्विलोकन बाबत ... 18-Dec-2017
9 राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत... 13-Dec-2017
10 राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा व्दितीय लाभ मंजूर करणेबाबत... 13-Dec-2017
 1 2 3 4 5  ...