Loading Loading, please wait...
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,
पोलीस बिनतारी संदेश,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
   
» Bulletin Board
 
Bulletin Type :

Sr. No. Title Date
1 सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या पहिल्या लाभाकरिता पोलीस बिनतारी अधिकारी /कर्मचारी यांची विहित नमुन्यात माहिती पाठविणेबाबत 11-Oct-2018
2 ऑनलाईन बिंदुनामावली तयार करण्यासाठी पो.नि.बि. सं. यांची माहिती सादर करण्याबाबत... 03-Oct-2018
3 पोलीस बिनतारी विभागाअंतर्गत परीक्षा सन २०१८ चा अंतिम निकाल. 01-Oct-2018
4 सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या दुसऱ्या लाभाकरिता (२४ वर्षे) पोलीस बिनतारी अधिकारी /कर्मचारी यांची विहित नमुन्यात माहिती पाठविणेबाबत 29-Sep-2018
5 INNOVATION HUB 28-Sep-2018
6 R/M, ELECTRICIAN,WIRELESS OPERATOR PRACTICAL EXAM SCHEDULE YEAR - 2018 20-Sep-2018
7 PRAMANAK NISCHITI 15-Sep-2018
8 जात पडताळणी वैधता प्रमाणपत्राबाबत 23-Apr-2018
9 पो.बि.सं.विभागातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी नियमित १२ वर्षे एकाच संवर्गात सलगपणे सेवा केल्यामुळे आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत... 20-Apr-2018
10 पो.बि.सं.विभागातील कर्मचाऱ्यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ देण्याबाबत.. 20-Apr-2018
 1 2 3 4 5  ...