Loading Loading, please wait...
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,
पोलीस बिनतारी संदेश,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
   
» Bulletin Board
 
Bulletin Type :

Sr. No. Title Date
1 पो. बि. विभागातील सहा.पो.उप निरी.,बि.वि.(रेडिओ यांत्रिकी) आणि पो.हवा.(वीजतंत्री) यांची वर्गीकरण परीक्षा व पो.हवा.(यंत्रचालक) यांची प्राविण्य परीक्षा-२०१७ चा अंतिम निकाल. 13-Oct-2017
2 पोलीस भरती २०१७ चालक पोलीस शिपाई पदावर नेमणूक आदेश... 27-Sep-2017
3 पो.बि सं. विभागातील कर्मचाऱ्यांना सुधारीत आश्वासित प्रगती योजनेचा (२४ वर्षे) लाभ देण्याबाबत. (सहा.पो.उप निरी. व त्यावरील पदे) 16-Sep-2017
4 पो.बि सं. विभागातील कर्मचाऱ्यांना सुधारीत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत. सहा.पो.उप निरी.(प्र.यं.चा.)(सेवानिवृत्त) 16-Sep-2017
5 पो.बि सं. विभागातील कर्मचाऱ्यांना सुधारीत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत. (सहा.पो.उप निरी. व त्यावरील पदे) 16-Sep-2017
6 Wireless Message for Departmental Exam schedule 2017 12-Sep-2017
7 सन २०१८ च्या प्रजासत्ताक दिनी उल्लेखनीय सेवेबद्दल राष्ट्रपतींचे पोलीस पदक व गुणवत्तापूर्ण सेवेबद्दल पोलीस पदक मंजुरीकरिता पाठवावयाच्या शिफारशींबाबत ... 25-Aug-2017
8 शुध्दीपत्रक : पो.बि सं. विभागातील कर्मचाऱ्यांनी नियमित १२ वर्षे एकाच संवर्गात सलग सेवा केल्यामुळे आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत. 08-Aug-2017
9 Wireless message regarding next Training Batch of HC(WO) and HC(ELECT.) 05-Jul-2017
10 जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत ... 27-Jun-2017
 1 2 3 4 5  ...