Loading Loading, please wait...
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,
पोलीस बिनतारी संदेश,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
   
» Bulletin Board
 
Bulletin Type :

Sr. No. Title Date
1 शुध्दीपत्रक : पो.बि सं. विभागातील कर्मचाऱ्यांनी नियमित १२ वर्षे एकाच संवर्गात सलग सेवा केल्यामुळे आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत. 08-Aug-2017
2 Wireless message regarding next Training Batch of HC(WO) and HC(ELECT.) 05-Jul-2017
3 जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत ... 27-Jun-2017
4 लेखी परीक्षेचे वेळापत्रक - पो. बि. सं. विभागातील वीजतंत्री/ रेडिओ यांत्रिकी यांची वर्गीकरण व यंत्रचालक यांची प्राविण्य परीक्षा 09-Jun-2017
5 आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देणेबाबत आदेश - १२ वर्षे 12-May-2017
6 आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देणेबाबत आदेश - २४ वर्षे 12-May-2017
7 पोलीस बिनतारी संदेश विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवापटातील शेरे लिहिणेबाबत. 29-Apr-2017
8 पोलीस बिनतारी विभागातील (वर्ग - ३) कर्मचाऱ्यांच्या विशेष पुनर्विलोकनाबाबत ... 13-Apr-2017
9 स्मरणपत्र -१ : सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना : दि. ०१/१०/२००६ ते दि. ३१/०३/२०१० या दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या बि सं. अधिकारी / कर्मचारी यांची माहिती पाठविणेबाबत. 12-Apr-2017
10 आदेश : महाराष्ट्र राज्य पोलीस बिनतारी विभागातील विशेष पुनर्विलोकन समिती २००६ (दिनांक ०१/०१/२०११५ ते ३१/१२/२०१५) 31-Mar-2017
 1 2 3 4 5  ...