Loading Loading, please wait...
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,
पोलीस बिनतारी संदेश,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
   
» सार्वजनिक प्राधिकरणात होणार्‍या कामासंबंधी सर्वसामान्यपणे आखलेले नियम
 
कलम ४(१)(b)(V)

पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरणात होणार्‍या कामासंबंधी सर्वसामान्यपणे आखलेले नियम