Loading Loading, please wait...
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,
पोलीस बिनतारी संदेश,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
   
» सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयातील अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची यादी
 
कलम ४(१)(b)(IX)
पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य,
पुणे कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयातील अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची यादी.


कर्मचार्‍यांचा प्रकार:

अ.क्र. अधिकार पद अधिकार्‍यांचे/कर्मचार्‍यांचे नांव नोकरीवर रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्कासाठी दुरध्वनी/मोबाईल क्रमांक
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, बि. सं., महाराष्ट्र राज्य, पुणे  श्री. रितेश कुमार     
पोलीस उप महानिरीक्षक, बि. सं., महाराष्ट्र राज्य, पुणे   श्री. निरंजन वायंगणकर    8425881122 
पोलीस आधिक्षक, बि. सं., मुख्यालय, पुणे   श्री.कांबळे ईश्वर दा.   13-04-1991  02025652623 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्री. सुभाष काशिनाथ चक्रनारायण  28-02-1979  9823722238 
पोलीस निरीक्षक (गृह) , बि. सं.   श्री. भोपे अनिल गजानन   06-01-1983  9923102411 
पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (वाह)  श्री. सुरेश रघुनाथ भालेराव  03-01-1978  9821604104 
पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री. धनंजय सोमनाथ इंगळे   17-07-1984  9923107726 
पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री. राजपूत टीपसिंग भरतसिंग   10-03-1994  9923107760 
पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री शैलेश केशव चव्हाण  02-06-2015  7350729168 
10  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री गणपतसिंग मोहानसिंग ठाकुर      
11  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री.जगताप रमेश आनंद   01-08-1958   
12  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. किरण प्रकाश दिवाण      
13  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री. नवले अशोक मारुती   17-01-1982   
14  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री भंडलकर एम बी     8691935275 
15  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री गोरक्ष उद्धवराव बेंद्रे     9823220063 
16  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. ससाणे संदीप प्रभाकर      
17  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. कापरे मंगेश दत्तात्रय     
18  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री.बेगडे शिरीष भालचंद्र   18-07-1984   
19  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री.राठोड मोहन रवि   06-01-1994  9923046682 
20  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  सौ.कदम अर्चना मेघराज   03-04-1997  9922854546 
21  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. किशोर मुकंद अत्रे      
22  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री. परशुराम पांडुरंग निकम     
23  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री.शऊचे प्रसन्ना मधुकर   27-01-1987  9823011952 
24  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. राजेंद्र भालचंद्र पुरकर      
25  सहापोउपनि (रेडिओ यांत्रिकी)  श्री.मुबिन नुरजामल शेख  05-07-1993   
|<< << 1 2 3 4 5 >> >>|             1 to 25 of 121