अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,
पोलीस बिनतारी संदेश,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
   
» सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयातील अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची यादी
 
कलम ४(१)(b)(IX)
पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य,
पुणे कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयातील अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची यादी.


कर्मचार्‍यांचा प्रकार:

अ.क्र. अधिकार पद अधिकार्‍यांचे/कर्मचार्‍यांचे नांव नोकरीवर रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्कासाठी दुरध्वनी/मोबाईल क्रमांक
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, बि. सं., महाराष्ट्र राज्य, पुणे       
पोलीस आधिक्षक, बि. सं., मुख्यालय, पुणे   श्री.कांबळे ईश्वर दा.   13-04-1991  02025652623 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (वाह)   श्री शंकर नामदेव ढोके      
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (वाह)   श्री बास्टेवाड अंबादास बळीराम  14-02-1980  9923036120 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्रीमती हेमलता यु जम्बगी   28-02-1979   
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्री. देशपांडे उमेश श्रीनिवास   01-10-1980   
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्री. संजय मारुती खांडे  30-04-1991  9923288788 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (वाह)   श्री वानखेडे रमेश चंपतराव  10-04-1978  9823473364 
पोलीस निरीक्षक (गृह) , बि. सं.   श्री. हांडे संजय तानाजी   16-07-1984  9823184022 
10  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (वाह)  श्री भोई शांताराम बोमटू   09-06-1978  9923107585 
11  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (वाह)  श्री.वाडीले पौलाद हिलाल   06-09-1978  9923107590 
12  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री.चव्हाण शैलेश केशव   22-11-1986  9923107640 
13  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री. राजपूत टीपसिंग भरतसिंग      
14  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री गणपतसिंग मोहानसिंग ठाकुर      
15  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री अविनाश दत्तात्रय पांडे      
16  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री.चांदखेडे संजय सुभाष   17-05-1991  7350004741 
17  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री जाधव वसंत रामचंद्र   10-04-1978  9730925892 
18  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री अब्दुल रहीम अब्दुल करीम शेख  11-09-1979  9923100761 
19  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री.शऊचे प्रसन्ना मधुकर   27-01-1987  9823011952 
20  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री.चितळे सुरेश वामन   13-06-1990  9823449995 
21  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  सौ.पवार अनिता दत्तात्रय   01-02-1983   
22  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री.वैद्य नितीन विष्णु      
23  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री.गावडे धनंजय आत्माराम  01-10-1994   
24  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री.भालेकर शंकर बाबुराव      
25  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री.जाधव विनोद वसंत  17-01-1982   
|<< << 1 2 3 4 5 6 7 >> >>|             1 to 25 of 160