अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,
पोलीस बिनतारी संदेश,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
   
» सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयातील अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची यादी
 
कलम ४(१)(b)(IX)
पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक , पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य,
पुणे कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयातील अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची यादी.


कर्मचार्‍यांचा प्रकार:

अ.क्र. अधिकार पद अधिकार्‍यांचे/कर्मचार्‍यांचे नांव नोकरीवर रुजू झाल्याचा दिनांक संपर्कासाठी दुरध्वनी/मोबाईल क्रमांक
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, बि. सं., महाराष्ट्र राज्य, पुणे  श्री.जगन नाथ      
पोलीस आधिक्षक, बि. सं., मुख्यालय, पुणे   श्री.कांबळे ईश्वर दा.   13-04-1991  02025652623 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्री. सुभाष काशिनाथ चक्रनारायण  28-02-1979  9823722238 
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्री. देशपांडे उमेश श्रीनिवास   01-10-1980   
पोलीस उपआधिक्षक, बि. सं. (अभि)  श्री. संजय मारुती खांडे  30-04-1991  9923288788 
पोलीस निरीक्षक (गृह) , बि. सं.   श्री. भोपे अनिल गजानन   06-01-1983  9923102411 
पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (वाह)  श्री. सुरेश रघुनाथ भालेराव  03-01-1978  9821604104 
पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री. धनंजय सोमनाथ इंगळे   17-07-1984  9923107726 
पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (वाह)  श्री विष्णू भानुदास भांड   05-08-1986   
10  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री. राजपूत टीपसिंग भरतसिंग   10-03-1994  9923107760 
11  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री गणपतसिंग मोहानसिंग ठाकुर      
12  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री अविनाश दत्तात्रय पांडे      
13  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (वाह)  श्री जाधव वसंत रामचंद्र   10-04-1978  9730925892 
14  पोलीस निरीक्षक, बि. सं. (अभि)   श्री.चांदखेडे संजय सुभाष   17-05-1991  7350004741 
15  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री. परशुराम पांडुरंग निकम     
16  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(भांडार)   श्री.वाघचौरे विनायक मधुकर   31-03-1984  9423246221 
17  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री.गावडे धनंजय आत्माराम  01-10-1994   
18  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री.शऊचे प्रसन्ना मधुकर   27-01-1987  9823011952 
19  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. राजेंद्र भालचंद्र पुरकर      
20  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  सौ.पवार अनिता दत्तात्रय   01-02-1983   
21  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री. चंपालाल भुरेलाल पटेल      
22  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री. नवले अशोक मारुती   17-01-1982   
23  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री.आळेकर राजेंद्र केशव    9923030644 
24  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(वाह)   श्री.जगताप रमेश आनंद   01-08-1958   
25  पोलीस उपनिरीक्षक, बि. सं.(अभि)  श्री. किरण प्रकाश दिवाण      
|<< << 1 2 3 4 5 6 7 >> >>|             1 to 25 of 157